• A youngster in the oldtimer world

  14 juni 2023

  Het is een artistieke buurt hier. En dat voelt goed. We zijn gezegend met topmuzikanten als buren, er huist een meester stoffeerder en authentieke meubelmaker aan ons straatje, bij de eerste zie ik ook nog wel eens een schilderij op de ezel staan en twee buurjongens één ruim links en één ruim rechts van mijn atelier ontfermen zich met verve over oldtimers. Eén daarvan is Hendrik.

  Paste ik als de dag van gisteren nog op zijn cavia als hij met zijn ouders op vakantie ging, hede ten dagen is hij de trotse bezitter van een illustere garage die zich specialiseert in Franse wagens, met name Peugeot ‘s. Hij heeft er vaak pareltjes staan met een mooi verhaal.

  Ik mocht er twee gebruiken als model voor de expositie bij Galerie Zuid. En zeg nu zelf, als zoiets je aankijkt met die bejaarde bolle koplampjes… daar hoort toch een grote glimlach bij?

   

  A youngster in the old-timer world
  
   
  It's an artsy neighborhood here. And that feels good. We are blessed with top musicians as neighbours, an master upholsterer and authentic furniture maker lives on our street, at the first I sometimes see a painting on the easel and two neighbor boys, one to the left and one to the right of the Hoogzit, take care of vintage cars with passion. One of them is Hendrik.
  
   
  I used to babysit his guinea pig like yesterday when he went on holiday with his parents. Today he is the proud owner of an illustrious garage that specializes in French cars, especially Peugeots. He often has gems with a beautiful story.
  
   
  I was allowed to use two of them as models for the exhibition at Galerie Zuid. And now say for yourself, if you look at something like this with those elderly round shaped headlights… that goes with a big smile, doesn't it?

   

   

   

  Lees meer >> | 33 keer bekeken

 • Galerie Zuid

  7 juni 2023

  Galerie Zuid

  Vandaag wil ik een ander evenement onder de aandacht brengen, dat naast het Open Atelierweekend(24 en 25 juni) waar wij aan deelnemen, eveneens mijn aandacht vraagt deze dagen.

  De nieuwe opzet van exposeren door echtpaar Guus en Anneke Kuit in hun zeer aantrekkelijke Galerie Zuid. In deze galerie tref je geen witte fluisterzalen en is het niet nodig op zitschoenen binnen te treden. Galerie Zuid is een plek waar je binnen kunt gaan zoals je bent en zoals je je prettig voelt. Waar je altijd hartelijk en warm welkom geheten wordt.

  Ik ben erg blij ook dit jaar weer hier te mogen exposeren. Was er in voorgaande jaren een thema waar we op konden zinspelen, nu is de opdracht vrij werk en heet het evenement Zomersalon. Op zich al een inspirerende naam.

  De één na laatste keer deelde ik de plek met mijn moeder, voor haar een postume expositie. Ik mocht de werken die zij al had gemaakt toch tonen, voelde erg fijn. Dit jaar mocht ik de ruimte die voor mijn werk gereserveerd zou worden delen met Liesbeth, cursiste op de Hoogzit. Liesbeth heeft haar eigen stijl gevonden en zal haar verfijnde natuurwerk in brengen. Ook Marian van Veen welke hier heeft gewerkt toont haar verfijnde en altijd verrassende schilderijen. En uiteraard al onze andere collega's waaronder Guus Kuit zelf met zijn sfeervolle etsen. Ik houd het bij PK art. Paarden en oldtimers. Moet er nog wel een paar uit de verf trekken, dus ik stop nu dit schrijven, want de penselen roepen me met urgentie!

  Expositie galerie Zuid Harskamp Molenweg; 21 juni t/m 26 augustus. Bezoek wel even de website voor openingstijden en het uitvallen van een korte vakantieperiode in deze tijd.

  Gallery Zuid

   

  Today I would like to draw attention to another event that, in addition to the Open Atelier Weekend (June 24 and 25) in which we participate, also requires my attention these days.

   

  The new setup of exhibiting by couple Guus and Anneke Kuit in their very attractive gallery Zuid. In this gallery you will not find white whispering rooms and it is not necessary to enter in sitting shoes. Gallery South is a place where you can enter as you are and as you feel comfortable. Where you will always receive a pleasant and warm welcome.

   

  I am very happy to be able to exhibit here again this year. In previous years there was a theme that we could allude to, now the assignment is free work and the event is called Zomersalon. An inspiring name in itself.

   

  The last time I shared the place with my mother, for her a posthumous exhibition. I was allowed to show the works she had already made, felt very warm.

   

  This year I was allowed to share the space that would be reserved for my work with Liesbeth. Liesbeth has found her style and will bring in her refined natural work. I'll stick with HP art. Horses and vintage cars. Have yet to pull a few out of the paint, so I'll stop writing this now, because the brushes are calling me with urgency!

   

  Exhibition Gallery South; June 21 to August 26. Do visit the website for opening hours and the failure of a short holiday period during this time.

   

   

  Lees meer >> | 40 keer bekeken

 • "Ik heb u niets dan engelen gezonden" I have sent you nothing but angels

  31 mei 2023

  ...is de quote van schrijver Neal Donald Walsch. Dat ik engelen op mijn pad heb ontmoet is mij overduidelijk. Twee daarvan waren meneer Tuijnman en zijn zakelijk partner Maria Steeman. Meneer Tuijnman was de geestelijk vader van Holco Publications. Uitgever van o.a. het bekende paardenmagazine Penny. Meer dan dertig jaar mocht ik voor deze fijne mensen werken als illustrator en schrijfster. Zo kreeg ik niet alleen een kans om van mijn passie mijn werk te maken, ik ontmoette door deze connectie ook weer bijzondere mensen uit de paardenwereld. Vervolgengelen wil ik hen graag noemen. De laatste jaren betreft het paardenmensen met een gouden hart voor de verbinding tussen mens en paard, zoals Greetje . Ze komt vanmiddag naar atelier de Hoogzit. Ze heeft een prachtig plan. Het maken van een kinderboek. Heeft al een flink deel ervan geschreven. In de hoofdrol vinden we haar paarden, honden en wordt de boodschap gedragen door haar twee dochters. Zoiets moois mogen gaan illustreren is toch een geschenk uit de hemel!

   

  ...is the quote from writer Neal Donald Walsch. It is over clear to me that I have met angels on my path. Two of them were Mr Tuijnman and his business partner Maria Steeman. Mr. Tuijnman was the spiritual father and founder of Holco Publications. Publisher of, among others, the well-known horse magazine Penny. For more than thirty years I was allowed to work for this publishing house as an illustrator and writer. Not only did I get a chance to turn my passion into my job, I also met special people from the horse world through this connection. I would like to call them continuation angels. In recent years horse people with a golden heart for the connection between man and horse such as Greetje. She will come to studio de Hoogzit this afternoon. She has a wonderful plan. Making a children's book. Already wrote quite a bit of it. In the lead role we find her horses, dogs and the message is carried by her two daughters. Being able to illustrate something like that is a gift from heaven, isn't it?
  
   

  Lees meer >> | 43 keer bekeken

 • Met 80 km door de bocht...

  24 mei 2023

  Met 80 km door de bocht…

   

  …lijk ik deze week te gaan in de afwerking van verschillende werken. Zo staan er een aantal paarden op de ezel (raar beeld als je het letterlijk neemt), twee oldtimers half in de verf(nee, ik heb geen spuitbedrijf) en daar ik zie dat ik melig begin te worden van de drukte, lijkt het me beter het plaatje maar snel bij het praatje te voegen voor ik nog meer onzin uit ga kramen. Rest mij te vermelden dat ik niet alleen OPEN HUIS heb op 24 en 25 juni, atelier de Hoogzit, check hiervoor mijn vorige blogpost. Maar eveneens samen met Liesbeth Steenbeek, een zeer gewaardeerd clublid van Nellestein & Nellestein deel neem aan de expositie Zomer Salon bij Galerie Zuid 21 juni t/m 26 augustus en tot slot wie doet er mee aan een leuke workshop te volgen op zaterdagmiddag 17 juni in Harkes tuincentrum van 14.00 tot ca. 16.00?

  En dan nu het plaatje;

   

  Taking a bend with 80 km speed…

   

  …I seem to be doing into finishing several works this week. For example, there are a number of horses on the easel (as we call this device a donkey it is a strange image if you take it literally), two old-timers half-painted (no, I don't have a car paint company) and since I see that I'm starting to get corny being too busy, it seems better to quickly add the picture to the talk before I start talking more nonsense. What remains to mention is that I do not only have OPEN HOUSE on June 24 and 25, atelier de Hoogzit, check my previous blog post for this. But also together with Liesbeth Steenbeek, a highly valued club member of Nellestein & Nellestein, take part in the Summer Salon exhibition at Galerie Zuid from 21 June to 26 August, and finally if you are interested you can follow a fun workshop on Saturday afternoon, June 17 in Harkes garden center from 2 p.m. approx. 4 p.m.

  Lees meer >> | 37 keer bekeken

 • For King and Country

  17 mei 2023

   

  Vorige week kreeg ik de uitnodiging mee te doen aan het evenement Landelijk Open Atelierweekend.

  In mijn oma’s huis aan de Twijnstraat was het altijd een zoete inval, zoals dat zo mooi heet. Ik ben er geboren, daar mijn ouders de eerste zeven jaar na hun huwelijk bij oma boven woonden. Een groot gezin gewend, bij oma was ieder van goede wil welkom.

  Mijn moeder was even luchtig en ook mijn vader vindt het leuk mensen te ontmoeten. Dus vanuit die prachtige erfenis leek het me nu ook wel eens aardig op deze uitnodiging van “open huis” in te gaan.

  Al twijfelde ik evengoed; ben ik in een creatief proces, dan wordt dit wezen wat onbereikbaar en noodt stilte en ruimte. Er ligt nogal een stapeltje creatieve processen voor me. Kon ik dit combineren?

  Ik legde het één van mijn schilderclubs voor en Monique herinnerde mij aan een wijze raad; gewoon even niet over nadenken, het juiste antwoord zal je wel invallen. Zo werkt het inderdaad het beste, de rest creëert zichzelf.

  En zo viel in de nodige stilte en ruimte van het bos een vrolijk JA binnen. Nogmaals dank Monique.

  Aldus, opent Atelier de Hoogzit op 24 en 25 juni haar dubbele deur op zowel de zaterdag als de zondag van 12.00 tot 17.00. Zullen werken gepresenteerd worden van mijn moeder Jopie Nellestein-vd Brand, PK Art en last but not least mijn dierbare kwastgasten. Ik zou zeggen, komt dat zien!

  Ontwerptekening van atelier de Hoogzit, architect Paps

  Design Drawing of atelier de Hoogzit, architect Dad

  
  Last week I was invited to participate in the National Open Atelier weekend event.
  My grandmother's house on the Twijnstraat, it was always a sweet come in, as it is so beautifully called. I was born there, because my parents lived upstairs with grandma for the first seven years after their marriage. With a large family of her own, anyone of good will was welcome at granny's home.
  My mother was equally light-hearted and my father also enjoys meeting people. So from that wonderful heritage it seemed nice to me to accept this invitation of "open house".
  Even though I had doubts as well.. dwelling in a creative process, this being becomes somewhat unattainable and needs silence and space. I have quite a stack of creative processes in front of me. Could I combine this?
  
  I presented it to one of my painting clubs and Monique reminded me of some wise advice; just don't think about it, the right answer will come to you. That is indeed the best way to work, the rest creates itself.
  
  And so, in the necessary silence and space of the forest, a cheerful YES entered. Thanks again Monique.
  
  Thus, Atelier de Hoogzit will open its double doors on 24 and 25 June on both Saturday and Sunday from 12:00 to 17:00. Works will be presented from my mother, PK Art and last but not least my dear brush guests. I'd say come see it!
  
   

  Lees meer >> | 57 keer bekeken

 • Paardenpraat Horse Talk

  10 mei 2023

  Paardenpraat

  “Het geluk van de aarde ligt op de ruggen van paarden.” Zo klinkt een wijs gezegde. Ik kan dit alleen maar beamen. Maar 20 jaar lief en leed gedeeld te hebben met mijn paard Silver Cloud bracht meer geluk met zich mee. Contact met prachtige mensen die evenzo een deel van hun leven gaven en geven om hun paard(en) een zo goed mogelijk leven te bieden, ook al is het noodgedwongen in gevangenschap.

  Paardenvrienden. Ik heb gelukkig nog altijd contact met hen. En zo kwam het dat ik de fantastisch leuke opdracht kreeg van liefhebbers Jan en Esther om een verjaardagscadeau te maken voor Sanna’s jubileum. Haar paarden in het veld.

  Sanna deelt het genot van paardenkrachten met anderen tijdens haar avontuurlijke ritten over de Veluwe; https://www.veluwementocht.nl

   

   

   

   

   

  Deze opdracht was zo bijzonder omdat ik ook voor haar moeder ooit een schilderij mocht maken, tevens een cadeau voor haar verjaardag. Het onderwerp betrof haar Jack Russell Saartje, een welbekende gast in de Libelle. Groot bewonderaar van moeder’s werk, want ik heb het uiteraard over Marjolijn Bastin, was het me een eer voor moeder en dochter ’s jubileum te hebben mogen werken. Maar ook spannend. Het voelt een beetje als een liedje zingen voor Celine Dion en kinderen.

   

  Horse talk

  “The happiness of the earth lies on the backs of horses.” Sounds a wise saying. I can only agree, but sharing 20 years of joys and sorrows with my horse Silver Cloud brought more happiness.

   

  Contact with wonderful people who also gave and give part of their lives to offer their horse(s) the best possible life, even if it is necessarily to be kept and protected in captivity.

   

  Horse friends. Fortunately I am still in contact with them. And that's how I got the fantastic assignment from devoted Jan and Esther to make a birthday present for Sanna's anniversary. Her horses in the field.

   

  Sanna shares the pleasure of horsepower with others during her adventurous rides across the Veluwe; https://www.veluwementocht.nl 

   

   

  This assignment was so special because I was allowed to once make a painting for her mother, which was also a gift for her birthday. This concerned her Jack Russell Saartje. A great admirer of her work, because we are of course talking about Marjolijn Bastin, it was an honor to have been able to work for mother and daughter's anniversary. But it was also quite exciting. It feels a bit like singing a song to Celine Dion and kids.

  Lees meer >> | 46 keer bekeken

 • inl/vl/bl/oggen

  3 mei 2023

  Eén van de plannen die ik uitgezet heb voor dit jaar, is naast het oppakken van dit blog, ook te gaan vloggen. Daar horen accounts aanmaken bij, inlogtoestanden en weet wat niet meer. Het leukste is natuurlijk het filmen zelf. Alhoewel... vanmorgen poogde ik een leuk shot te maken van mijn atelier. Van andere filmers had ik geleerd dat bij het gebrek aan extra apparatuur buiten je mobiel om, filmpjes wat schokkerig over kunnen komen als je lopend filmt. Aldus toog ik op mijn oude omafiets (een geschenk van mijn ouders voor het slagen van mijn VWO, 37 jaar geleden...) en rolde schokloos het pad in, op weg naar de Hoogzit. Tenminste, dat was de bedoeling. Sturen en filmen zijn geloof ik toch twee aparte dingen. En om deze samen uit te voeren, het vergt wat oefening. Of het bij mij ooit kunst gaat baren... ik doe mijn best. Binnen kort hoop ik u een youtube film te kunnen presenteren, maar och och och, zo'n vlog vraagt nog wel wat ervaring. 

  One of the plans I've set out for this year, in addition to picking up this blog, is to start vlogging as well. That includes creating accounts, login states and don't know what else. The best part is of course the filming itself. Although... this morning I tried to make a nice shot of my studio. I had learned from other videographers that due to the lack of extra equipment outside of your mobile, films can come across as a bit jerky when filming while walking. So I got on my oldtimer bike (a gift from my parents for passing my pre-university education, 37 years ago...) and rolled smoothly into the path, on my way to the Hoogzit. At least that was the intention. I think steering and filming are two separate things. And to perform these together, it takes some practice. Whether it will ever give birth to art for me... I'll do my best. Soon I hope to be able to present you a youtube film, but oh oh oh, such a vlog still requires some experience.
  
   

  Lees meer >> | 51 keer bekeken

 • De stilte voorbij

  26 april 2023

  Als ik zie hoe lang het geleden is dat ik een blog geplaatst heb, lijkt het of het de vorige eeuw betreft. Zo erg is het ook weer niet, maar het verlies van mijn moeder tevens collega en maatje in de kunst heeft veel veranderd. Het is nu twee jaar geleden dat zij naar het Grote Atelier van onze Maker is verhuisd en daar ongetwijfeld verder geniet zoals zij het verdient. Zelf moet ik het nog een poosje op aarde zien rond te breien, maar o.a. de kunsten helpen mij hier wondermooi in. Dus, pakken we de draad ook hier weer op, de rugzak in;) en ben ik van plan via dit kanaal, later ook youtube en instagram wat meer aan gevonden schoonheid te delen. Iets waar deze woelige wereld mijns inziens best wat extra van kan gebruiken.

  Liefs,

  Mandy

  When I see how long it has been since I posted a blog, it seems like it concerns the last century. It's not that bad, but the loss of my mother who is also a colleague and buddy in art has changed a lot. It is now two years since she moved to the Grand Atelier of our Maker and undoubtedly continues to enjoy being there as she deserves. I myself still have to knit it around on earth for a while, but the arts, among others, help me wonderfully in this. So, let's pick up the thread here too, pack the backpack ;) as I plan to share some more found beauty via this channel, later also youtube and instagram. Something that this turbulent world could use a little more of, in my opinion.
  
  Love,
  
  Mandy
  
   

   

  Lees meer >> | 51 keer bekeken

 • De Eenhoorn

  20 november 2020

  Eenhoorn

  Vervolg reisverslag van een vogelreis naar Zweden welke ingeluid werd door een vleugellam kauwtje dat mijn pad kruiste.

  De dierenarts kon niets doen voor onze kauw, dan alleen de wond onder zijn vleugel zalven. Een wond die al een paar dagen oud was. Hoe lang had deze drommel zich op lagere regionen begeven?

  Tijdens de behandeling hield de kleine kraai een van mijn vingers stevig in zijn snavel geklemd en drukte hij zijn klauwtjes venijnig in mijn andere hand. Hij was het er niet mee eens. Maar thuisgekomen liet het diertje toch merken dat hij begreep dat ik het goed met hem meende door me een beetje meer in vertrouwen te nemen. Hij liet zich gedwee voeren en knipte met zijn krachtige snavel de zaden die ik hem toestak in kleine stukjes om deze vervolgens beschaafd naar binnen te slikken. Eitje erbij en wat ander aas-voer. Hij kon er even tegen.

  En ik hield alweer teveel van hem. Maar wist dat ik deze leuke vogel niet zou mogen houden, al zou hij altijd welkom zijn voor een hapje en een drankje.

  Herstel heeft zich echter helaas niet voor de gewenste honderd procent voltrokken. Ik heb little Charlie, zo ik hem doopte, naar de vogelwacht, meneer Liefting, in Bennekom gebracht. Daar heeft hij een aantal weken in het nabije gezelschap van andere opvangvogels in een grote buiten volière gebivakkeerd. Dhr. Liefting heeft vervolgens een prachtig gebeuren meegemaakt. Een groep kauwen kwam op het geluid van Charlie af. Ze kwamen telkens dichterbij. En vanaf dat moment kwam de club kraaien hem dagelijks bezoeken. Op het moment dat Charlie zich toch zo goed mogelijk kon redden, heeft meneer Liefting hem de keuze gelaten en het hok open gezet. Zijn soortgenoten kwamen opnieuw en hebben hem opgenomen in hun familie.

  Deze gebeurtenis werd echter rap gevolgd door de aanstaande reis. De eerste ontmoeting met de “vogelmensen” zou plaats hebben in “de Eenhoorn”. Dat begon al goed!

  Per trein (1e klas), reisde ik naar de plaats met de sprookjesachtig benaamde uitspanning. Eerste klas ja! Niet dat dit de bedoeling was, maar de computer lokettist braakte dit kaartje uit toen ik de knoppen had ingedrukt. Toegegeven, ik had weinig ervaring met het automatisch aanvragen van een reisbewijs.

  Nou ja, dacht ik, meid, je bent dol op treinreizen, doet het niet vaak, dus neem het er nu maar van. Op de fiets was het bovendien een heel eind. Dus zag ik die zaterdagmorgen Lunteren, Barneveld en verder voorbijschieten onder Hollandse luchten en genoot. In mijn eentje. Geen andere gek die zich op dit niveau wenste te laten verplaatsen. Behalve de conductrice die een momentje uit moest blazen. En voor ik dit deel uitblaas stel ik vast de vraag, gezien de start met de Eenhoorn, welke sagen en mythen zouden bij Zweden horen…?

  Wordt vervolgd.

   

  Unicorn
   

  Continued travelogue of a birding trip to Sweden which was heralded by a winged lamb chew that crossed my path.

  There was nothing the vet could do for our jackdaw other than adding ointment on the wound under his wing. A wound that was a few days old. How long had this poor thing been on the lower echelons?

  During the treatment, the little crow held my finger tightly in its beak and pressed its claws viciously into my other hand. He obviously did not agree with the treatment. But when we got home, the bird showed that he understood that I meant well with him by confiding in me a little more. He let himself be fed meekly and with his powerful beak cut the seeds that I gave him into small pieces and then swallow them civilized. An added egg and other food and he was fed and watered.

  I loved him too much already. But knew I wouldn't be allowed to keep him, although he would always be welcome for a snack and a drink.


  Unfortunately, the recovery did not take place to the desired hundred percent. I brought little Charlie, as I baptized him, to the birdwatch in Bennekom, mr. Liefting. There he camped for a number of weeks in a large outdoor aviary in the nearby company of another sheltered birds. Mr. Liefting subsequently experienced a wonderful event. A group of chews approached the sound of Charlie. They kept getting closer. Every day the club of crows came to visit him. The moment Charlie could manage as best as possible, Mr. Liefting left him the choice and opened the loft. His kind came again and took him into their family.

   

  However, this event was interspersed with preparations for the journey. The first meeting with the “bird people” would take place in “de Eenhoorn”(The Unicorn). That started well! By train (1st class), I traveled to the place with the fairytale named pub. First class yes! Not that this was the intention, but the computer vomited this card when I pressed the buttons. I have to admit, I had little experience with applying for a train ticket automatically. Well, I thought, girl, you love train travel, don't do it often, so take it now. Moreover, it was a long way on the bike.

   

  So that Saturday morning I saw Lunteren, Barneveld and further shoot passing under Dutch skies and enjoyed it. On my own. No other fool who wanted to be moved on this level. Except for the conductor who had take a pause out for a moment. And before I take a pause for this blog, I asked myself the question, given the start with the Unicorn, which legends and myths would belong to Sweden ...?
  To be continued.

   

  Lees meer >> | 462 keer bekeken

 • Uit vogelen

  10 november 2020

  Grenzeloos genieten

  Er zijn zoveel dingen die ons in deze dagen bezig houden. Omstandigheden die ons vreemd zijn, beperkingen waar we mee om moeten leren gaan. Ik heb de brieven gedeeld hier met de ervaringen van een lock down en alles wat erbij komt. Het dreigende virus. Maar soms is het even ZO lekker heel wat anders te beleven, of herbeleven. Sweet memories. Vanaf nu wil ik even zonder de kop in het zand of in de wolken te steken de schrijfsels gaan delen die ik maakte tijdens de reizen waar ik aan deelgenomen heb. Te beginnen met een zalige vogelreis naar Zweden. Pukkel op? Daar gaan we!

   

  Het zal zo rond 1996 geweest zijn dat ik het volgende verslag schreef:

  Mijn roofvogelreis naar Zweden wordt ingezegend met de komst van een gewond Kauwtje. Of komst… ik heb er wel wat voor moeten doen om hem in handen te krijgen. Tijdens een avondwandelingetje met Candy mijn Heidewachtel, troffen we de stakker in de perenbongerd bij het gemeentehuis. Gebroken vleugel, dat was duidelijk. Vliegen lukte niet, hippen wel. Heel goed zelfs. Ondanks dat de kleine kraai me rustig aan keek en even bleef zitten toen ik op hem afliep, leek het hem toch niet zo’n goed idee zich te laten vangen. Echter mijn, naar ik hoop, reddingsactie is gelukt. Dit echter niet voor hij door een opper vreselijk onaangename… zeg maar gerust stront sleepte met zijn lamme vleugel, die hij als een neer gezwaaide vaandel naast zijn lijfje mee trok. Ik kan heel best tegen een keutel, maar niet als deze door mijn eigen soortgenoten geproduceerd is. Er lag zelfs w.c. papier bij. Wat voor mij bevestigde dat het niet een hond was geweest die zich druk had gemaakt om zich na de sanitaire daad grondig af te vegen.

  Met gras heb ik de kauw schoongeveegd. Een zakdoek om de vogel heen gevouwen en met een dichte neus zijn we huiswaarts gekeerd. Fijn hokje voor het dier klaargemaakt, hem gewassen en laten drinken, voer bij hem neer gezet met het voornemen, morgen naar “ome dok”.

  Hoe dan ook, het vogelen begon al voor ik naar Zweden vertrok.

  Wordt vervolgd…

   

   

  Joy without boundries
   

  There are so many things that occupy us these days. Circumstances that are alien to us, limitations that we have to learn to deal with. I have shared the letters here with the experiences of a lock down and everything that comes with it. The threatening virus. But sometimes it is just SO nice to experience or relive something completely different. Sweet memories. From now on I want to share the writings I made during the journeys in which I participated, without burying my head in the sand or in the clouds. Starting with a blissful birding trip to Sweden. Rugsack up? Here we go!

  It must have been around 1996 that I wrote the following report:

   

  My bird of prey trip to Sweden is blessed with the arrival of an injured Jackdaw. Or coming… I had to do something to get my hands on it. During an evening walk with Candy my Heidewachtel, we met the poor beggar in the park at the town hall. Broken wing, that was clear. Flying was not possible, he could hip though. Even very well. Although the little crow looked at me calmly and sat for a moment when I walked up to him, he didn't seem it such a good idea to let himself be caught. However, my, I hope, rescue has been successful. This, however, not before he met with a terribly unpleasant supreme ... let's say, heap of shit through which he dragged his lame wing. The wing which he pulled along next to his body like a swung down flag.

   

  I can handle a droppings very well, but not if it is produced by my own kind. There was even a toilet paper. Which, to me, confirmed that it hadn't been a dog that bothered to thoroughly wipe after the sanitary act.


  I did wipe the jackdaw clean with grass. A handkerchief wrapped around the bird and we returned home with a closed nose. Prepared a comfortable cage for the animal, washed it and let it drink, gave him food and left him in peace with its intention, tomorrow to "uncle doc".
   

  Anyway, the birdwatching started before I left for Sweden.
   

  To be continued…


  Lees meer >> | 482 keer bekeken

 • Meer blogs >>