• "Ik heb u niets dan engelen gezonden" I have sent you nothing but angels

  31 mei 2023

  ...is de quote van schrijver Neal Donald Walsch. Dat ik engelen op mijn pad heb ontmoet is mij overduidelijk. Twee daarvan waren meneer Tuijnman en zijn zakelijk partner Maria Steeman. Meneer Tuijnman was de geestelijk vader van Holco Publications. Uitgever van o.a. het bekende paardenmagazine Penny. Meer dan dertig jaar mocht ik voor deze fijne mensen werken als illustrator en schrijfster. Zo kreeg ik niet alleen een kans om van mijn passie mijn werk te maken, ik ontmoette door deze connectie ook weer bijzondere mensen uit de paardenwereld. Vervolgengelen wil ik hen graag noemen. De laatste jaren betreft het paardenmensen met een gouden hart voor de verbinding tussen mens en paard, zoals Greetje . Ze komt vanmiddag naar atelier de Hoogzit. Ze heeft een prachtig plan. Het maken van een kinderboek. Heeft al een flink deel ervan geschreven. In de hoofdrol vinden we haar paarden, honden en wordt de boodschap gedragen door haar twee dochters. Zoiets moois mogen gaan illustreren is toch een geschenk uit de hemel!

   

  ...is the quote from writer Neal Donald Walsch. It is over clear to me that I have met angels on my path. Two of them were Mr Tuijnman and his business partner Maria Steeman. Mr. Tuijnman was the spiritual father and founder of Holco Publications. Publisher of, among others, the well-known horse magazine Penny. For more than thirty years I was allowed to work for this publishing house as an illustrator and writer. Not only did I get a chance to turn my passion into my job, I also met special people from the horse world through this connection. I would like to call them continuation angels. In recent years horse people with a golden heart for the connection between man and horse such as Greetje. She will come to studio de Hoogzit this afternoon. She has a wonderful plan. Making a children's book. Already wrote quite a bit of it. In the lead role we find her horses, dogs and the message is carried by her two daughters. Being able to illustrate something like that is a gift from heaven, isn't it?
  
   

  Lees meer >> | 5 keer bekeken

 • Met 80 km door de bocht...

  24 mei 2023

  Met 80 km door de bocht…

   

  …lijk ik deze week te gaan in de afwerking van verschillende werken. Zo staan er een aantal paarden op de ezel (raar beeld als je het letterlijk neemt), twee oldtimers half in de verf(nee, ik heb geen spuitbedrijf) en daar ik zie dat ik melig begin te worden van de drukte, lijkt het me beter het plaatje maar snel bij het praatje te voegen voor ik nog meer onzin uit ga kramen. Rest mij te vermelden dat ik niet alleen OPEN HUIS heb op 24 en 25 juni, atelier de Hoogzit, check hiervoor mijn vorige blogpost. Maar eveneens samen met Liesbeth Steenbeek, een zeer gewaardeerd clublid van Nellestein & Nellestein deel neem aan de expositie Zomer Salon bij Galerie Zuid 21 juni t/m 26 augustus en tot slot wie doet er mee aan een leuke workshop te volgen op zaterdagmiddag 17 juni in Harkes tuincentrum van 14.00 tot ca. 16.00?

  En dan nu het plaatje;

   

  Taking a bend with 80 km speed…

   

  …I seem to be doing into finishing several works this week. For example, there are a number of horses on the easel (as we call this device a donkey it is a strange image if you take it literally), two old-timers half-painted (no, I don't have a car paint company) and since I see that I'm starting to get corny being too busy, it seems better to quickly add the picture to the talk before I start talking more nonsense. What remains to mention is that I do not only have OPEN HOUSE on June 24 and 25, atelier de Hoogzit, check my previous blog post for this. But also together with Liesbeth Steenbeek, a highly valued club member of Nellestein & Nellestein, take part in the Summer Salon exhibition at Galerie Zuid from 21 June to 26 August, and finally if you are interested you can follow a fun workshop on Saturday afternoon, June 17 in Harkes garden center from 2 p.m. approx. 4 p.m.

  Lees meer >> | 3 keer bekeken

 • For King and Country

  17 mei 2023

   

  Vorige week kreeg ik de uitnodiging mee te doen aan het evenement Landelijk Open Atelierweekend.

  In mijn oma’s huis aan de Twijnstraat was het altijd een zoete inval, zoals dat zo mooi heet. Ik ben er geboren, daar mijn ouders de eerste zeven jaar na hun huwelijk bij oma boven woonden. Een groot gezin gewend, bij oma was ieder van goede wil welkom.

  Mijn moeder was even luchtig en ook mijn vader vindt het leuk mensen te ontmoeten. Dus vanuit die prachtige erfenis leek het me nu ook wel eens aardig op deze uitnodiging van “open huis” in te gaan.

  Al twijfelde ik evengoed; ben ik in een creatief proces, dan wordt dit wezen wat onbereikbaar en noodt stilte en ruimte. Er ligt nogal een stapeltje creatieve processen voor me. Kon ik dit combineren?

  Ik legde het één van mijn schilderclubs voor en Monique herinnerde mij aan een wijze raad; gewoon even niet over nadenken, het juiste antwoord zal je wel invallen. Zo werkt het inderdaad het beste, de rest creëert zichzelf.

  En zo viel in de nodige stilte en ruimte van het bos een vrolijk JA binnen. Nogmaals dank Monique.

  Aldus, opent Atelier de Hoogzit op 24 en 25 juni haar dubbele deur op zowel de zaterdag als de zondag van 12.00 tot 17.00. Zullen werken gepresenteerd worden van mijn moeder Jopie Nellestein-vd Brand, PK Art en last but not least mijn dierbare kwastgasten. Ik zou zeggen, komt dat zien!

  Ontwerptekening van atelier de Hoogzit, architect Paps

  Design Drawing of atelier de Hoogzit, architect Dad

  
  Last week I was invited to participate in the National Open Atelier weekend event.
  My grandmother's house on the Twijnstraat, it was always a sweet come in, as it is so beautifully called. I was born there, because my parents lived upstairs with grandma for the first seven years after their marriage. With a large family of her own, anyone of good will was welcome at granny's home.
  My mother was equally light-hearted and my father also enjoys meeting people. So from that wonderful heritage it seemed nice to me to accept this invitation of "open house".
  Even though I had doubts as well.. dwelling in a creative process, this being becomes somewhat unattainable and needs silence and space. I have quite a stack of creative processes in front of me. Could I combine this?
  
  I presented it to one of my painting clubs and Monique reminded me of some wise advice; just don't think about it, the right answer will come to you. That is indeed the best way to work, the rest creates itself.
  
  And so, in the necessary silence and space of the forest, a cheerful YES entered. Thanks again Monique.
  
  Thus, Atelier de Hoogzit will open its double doors on 24 and 25 June on both Saturday and Sunday from 12:00 to 17:00. Works will be presented from my mother, PK Art and last but not least my dear brush guests. I'd say come see it!
  
   

  Lees meer >> | 24 keer bekeken

 • Paardenpraat Horse Talk

  10 mei 2023

  Paardenpraat

  “Het geluk van de aarde ligt op de ruggen van paarden.” Zo klinkt een wijs gezegde. Ik kan dit alleen maar beamen. Maar 20 jaar lief en leed gedeeld te hebben met mijn paard Silver Cloud bracht meer geluk met zich mee. Contact met prachtige mensen die evenzo een deel van hun leven gaven en geven om hun paard(en) een zo goed mogelijk leven te bieden, ook al is het noodgedwongen in gevangenschap.

  Paardenvrienden. Ik heb gelukkig nog altijd contact met hen. En zo kwam het dat ik de fantastisch leuke opdracht kreeg van liefhebbers Jan en Esther om een verjaardagscadeau te maken voor Sanna’s jubileum. Haar paarden in het veld.

  Sanna deelt het genot van paardenkrachten met anderen tijdens haar avontuurlijke ritten over de Veluwe; https://www.veluwementocht.nl

   

   

   

   

   

  Deze opdracht was zo bijzonder omdat ik ook voor haar moeder ooit een schilderij mocht maken, tevens een cadeau voor haar verjaardag. Het onderwerp betrof haar Jack Russell Saartje, een welbekende gast in de Libelle. Groot bewonderaar van moeder’s werk, want ik heb het uiteraard over Marjolijn Bastin, was het me een eer voor moeder en dochter ’s jubileum te hebben mogen werken. Maar ook spannend. Het voelt een beetje als een liedje zingen voor Celine Dion en kinderen.

   

  Horse talk

  “The happiness of the earth lies on the backs of horses.” Sounds a wise saying. I can only agree, but sharing 20 years of joys and sorrows with my horse Silver Cloud brought more happiness.

   

  Contact with wonderful people who also gave and give part of their lives to offer their horse(s) the best possible life, even if it is necessarily to be kept and protected in captivity.

   

  Horse friends. Fortunately I am still in contact with them. And that's how I got the fantastic assignment from devoted Jan and Esther to make a birthday present for Sanna's anniversary. Her horses in the field.

   

  Sanna shares the pleasure of horsepower with others during her adventurous rides across the Veluwe; https://www.veluwementocht.nl 

   

   

  This assignment was so special because I was allowed to once make a painting for her mother, which was also a gift for her birthday. This concerned her Jack Russell Saartje. A great admirer of her work, because we are of course talking about Marjolijn Bastin, it was an honor to have been able to work for mother and daughter's anniversary. But it was also quite exciting. It feels a bit like singing a song to Celine Dion and kids.

  Lees meer >> | 14 keer bekeken

 • inl/vl/bl/oggen

  3 mei 2023

  Eén van de plannen die ik uitgezet heb voor dit jaar, is naast het oppakken van dit blog, ook te gaan vloggen. Daar horen accounts aanmaken bij, inlogtoestanden en weet wat niet meer. Het leukste is natuurlijk het filmen zelf. Alhoewel... vanmorgen poogde ik een leuk shot te maken van mijn atelier. Van andere filmers had ik geleerd dat bij het gebrek aan extra apparatuur buiten je mobiel om, filmpjes wat schokkerig over kunnen komen als je lopend filmt. Aldus toog ik op mijn oude omafiets (een geschenk van mijn ouders voor het slagen van mijn VWO, 37 jaar geleden...) en rolde schokloos het pad in, op weg naar de Hoogzit. Tenminste, dat was de bedoeling. Sturen en filmen zijn geloof ik toch twee aparte dingen. En om deze samen uit te voeren, het vergt wat oefening. Of het bij mij ooit kunst gaat baren... ik doe mijn best. Binnen kort hoop ik u een youtube film te kunnen presenteren, maar och och och, zo'n vlog vraagt nog wel wat ervaring. 

  One of the plans I've set out for this year, in addition to picking up this blog, is to start vlogging as well. That includes creating accounts, login states and don't know what else. The best part is of course the filming itself. Although... this morning I tried to make a nice shot of my studio. I had learned from other videographers that due to the lack of extra equipment outside of your mobile, films can come across as a bit jerky when filming while walking. So I got on my oldtimer bike (a gift from my parents for passing my pre-university education, 37 years ago...) and rolled smoothly into the path, on my way to the Hoogzit. At least that was the intention. I think steering and filming are two separate things. And to perform these together, it takes some practice. Whether it will ever give birth to art for me... I'll do my best. Soon I hope to be able to present you a youtube film, but oh oh oh, such a vlog still requires some experience.
  
   

  Lees meer >> | 19 keer bekeken

 • De stilte voorbij

  26 april 2023

  Als ik zie hoe lang het geleden is dat ik een blog geplaatst heb, lijkt het of het de vorige eeuw betreft. Zo erg is het ook weer niet, maar het verlies van mijn moeder tevens collega en maatje in de kunst heeft veel veranderd. Het is nu twee jaar geleden dat zij naar het Grote Atelier van onze Maker is verhuisd en daar ongetwijfeld verder geniet zoals zij het verdient. Zelf moet ik het nog een poosje op aarde zien rond te breien, maar o.a. de kunsten helpen mij hier wondermooi in. Dus, pakken we de draad ook hier weer op, de rugzak in;) en ben ik van plan via dit kanaal, later ook youtube en instagram wat meer aan gevonden schoonheid te delen. Iets waar deze woelige wereld mijns inziens best wat extra van kan gebruiken.

  Liefs,

  Mandy

  When I see how long it has been since I posted a blog, it seems like it concerns the last century. It's not that bad, but the loss of my mother who is also a colleague and buddy in art has changed a lot. It is now two years since she moved to the Grand Atelier of our Maker and undoubtedly continues to enjoy being there as she deserves. I myself still have to knit it around on earth for a while, but the arts, among others, help me wonderfully in this. So, let's pick up the thread here too, pack the backpack ;) as I plan to share some more found beauty via this channel, later also youtube and instagram. Something that this turbulent world could use a little more of, in my opinion.
  
  Love,
  
  Mandy
  
   

   

  Lees meer >> | 20 keer bekeken

 • De Eenhoorn

  20 november 2020

  Eenhoorn

  Vervolg reisverslag van een vogelreis naar Zweden welke ingeluid werd door een vleugellam kauwtje dat mijn pad kruiste.

  De dierenarts kon niets doen voor onze kauw, dan alleen de wond onder zijn vleugel zalven. Een wond die al een paar dagen oud was. Hoe lang had deze drommel zich op lagere regionen begeven?

  Tijdens de behandeling hield de kleine kraai een van mijn vingers stevig in zijn snavel geklemd en drukte hij zijn klauwtjes venijnig in mijn andere hand. Hij was het er niet mee eens. Maar thuisgekomen liet het diertje toch merken dat hij begreep dat ik het goed met hem meende door me een beetje meer in vertrouwen te nemen. Hij liet zich gedwee voeren en knipte met zijn krachtige snavel de zaden die ik hem toestak in kleine stukjes om deze vervolgens beschaafd naar binnen te slikken. Eitje erbij en wat ander aas-voer. Hij kon er even tegen.

  En ik hield alweer teveel van hem. Maar wist dat ik deze leuke vogel niet zou mogen houden, al zou hij altijd welkom zijn voor een hapje en een drankje.

  Herstel heeft zich echter helaas niet voor de gewenste honderd procent voltrokken. Ik heb little Charlie, zo ik hem doopte, naar de vogelwacht, meneer Liefting, in Bennekom gebracht. Daar heeft hij een aantal weken in het nabije gezelschap van andere opvangvogels in een grote buiten volière gebivakkeerd. Dhr. Liefting heeft vervolgens een prachtig gebeuren meegemaakt. Een groep kauwen kwam op het geluid van Charlie af. Ze kwamen telkens dichterbij. En vanaf dat moment kwam de club kraaien hem dagelijks bezoeken. Op het moment dat Charlie zich toch zo goed mogelijk kon redden, heeft meneer Liefting hem de keuze gelaten en het hok open gezet. Zijn soortgenoten kwamen opnieuw en hebben hem opgenomen in hun familie.

  Deze gebeurtenis werd echter rap gevolgd door de aanstaande reis. De eerste ontmoeting met de “vogelmensen” zou plaats hebben in “de Eenhoorn”. Dat begon al goed!

  Per trein (1e klas), reisde ik naar de plaats met de sprookjesachtig benaamde uitspanning. Eerste klas ja! Niet dat dit de bedoeling was, maar de computer lokettist braakte dit kaartje uit toen ik de knoppen had ingedrukt. Toegegeven, ik had weinig ervaring met het automatisch aanvragen van een reisbewijs.

  Nou ja, dacht ik, meid, je bent dol op treinreizen, doet het niet vaak, dus neem het er nu maar van. Op de fiets was het bovendien een heel eind. Dus zag ik die zaterdagmorgen Lunteren, Barneveld en verder voorbijschieten onder Hollandse luchten en genoot. In mijn eentje. Geen andere gek die zich op dit niveau wenste te laten verplaatsen. Behalve de conductrice die een momentje uit moest blazen. En voor ik dit deel uitblaas stel ik vast de vraag, gezien de start met de Eenhoorn, welke sagen en mythen zouden bij Zweden horen…?

  Wordt vervolgd.

   

  Unicorn
   

  Continued travelogue of a birding trip to Sweden which was heralded by a winged lamb chew that crossed my path.

  There was nothing the vet could do for our jackdaw other than adding ointment on the wound under his wing. A wound that was a few days old. How long had this poor thing been on the lower echelons?

  During the treatment, the little crow held my finger tightly in its beak and pressed its claws viciously into my other hand. He obviously did not agree with the treatment. But when we got home, the bird showed that he understood that I meant well with him by confiding in me a little more. He let himself be fed meekly and with his powerful beak cut the seeds that I gave him into small pieces and then swallow them civilized. An added egg and other food and he was fed and watered.

  I loved him too much already. But knew I wouldn't be allowed to keep him, although he would always be welcome for a snack and a drink.


  Unfortunately, the recovery did not take place to the desired hundred percent. I brought little Charlie, as I baptized him, to the birdwatch in Bennekom, mr. Liefting. There he camped for a number of weeks in a large outdoor aviary in the nearby company of another sheltered birds. Mr. Liefting subsequently experienced a wonderful event. A group of chews approached the sound of Charlie. They kept getting closer. Every day the club of crows came to visit him. The moment Charlie could manage as best as possible, Mr. Liefting left him the choice and opened the loft. His kind came again and took him into their family.

   

  However, this event was interspersed with preparations for the journey. The first meeting with the “bird people” would take place in “de Eenhoorn”(The Unicorn). That started well! By train (1st class), I traveled to the place with the fairytale named pub. First class yes! Not that this was the intention, but the computer vomited this card when I pressed the buttons. I have to admit, I had little experience with applying for a train ticket automatically. Well, I thought, girl, you love train travel, don't do it often, so take it now. Moreover, it was a long way on the bike.

   

  So that Saturday morning I saw Lunteren, Barneveld and further shoot passing under Dutch skies and enjoyed it. On my own. No other fool who wanted to be moved on this level. Except for the conductor who had take a pause out for a moment. And before I take a pause for this blog, I asked myself the question, given the start with the Unicorn, which legends and myths would belong to Sweden ...?
  To be continued.

   

  Lees meer >> | 430 keer bekeken

 • Uit vogelen

  10 november 2020

  Grenzeloos genieten

  Er zijn zoveel dingen die ons in deze dagen bezig houden. Omstandigheden die ons vreemd zijn, beperkingen waar we mee om moeten leren gaan. Ik heb de brieven gedeeld hier met de ervaringen van een lock down en alles wat erbij komt. Het dreigende virus. Maar soms is het even ZO lekker heel wat anders te beleven, of herbeleven. Sweet memories. Vanaf nu wil ik even zonder de kop in het zand of in de wolken te steken de schrijfsels gaan delen die ik maakte tijdens de reizen waar ik aan deelgenomen heb. Te beginnen met een zalige vogelreis naar Zweden. Pukkel op? Daar gaan we!

   

  Het zal zo rond 1996 geweest zijn dat ik het volgende verslag schreef:

  Mijn roofvogelreis naar Zweden wordt ingezegend met de komst van een gewond Kauwtje. Of komst… ik heb er wel wat voor moeten doen om hem in handen te krijgen. Tijdens een avondwandelingetje met Candy mijn Heidewachtel, troffen we de stakker in de perenbongerd bij het gemeentehuis. Gebroken vleugel, dat was duidelijk. Vliegen lukte niet, hippen wel. Heel goed zelfs. Ondanks dat de kleine kraai me rustig aan keek en even bleef zitten toen ik op hem afliep, leek het hem toch niet zo’n goed idee zich te laten vangen. Echter mijn, naar ik hoop, reddingsactie is gelukt. Dit echter niet voor hij door een opper vreselijk onaangename… zeg maar gerust stront sleepte met zijn lamme vleugel, die hij als een neer gezwaaide vaandel naast zijn lijfje mee trok. Ik kan heel best tegen een keutel, maar niet als deze door mijn eigen soortgenoten geproduceerd is. Er lag zelfs w.c. papier bij. Wat voor mij bevestigde dat het niet een hond was geweest die zich druk had gemaakt om zich na de sanitaire daad grondig af te vegen.

  Met gras heb ik de kauw schoongeveegd. Een zakdoek om de vogel heen gevouwen en met een dichte neus zijn we huiswaarts gekeerd. Fijn hokje voor het dier klaargemaakt, hem gewassen en laten drinken, voer bij hem neer gezet met het voornemen, morgen naar “ome dok”.

  Hoe dan ook, het vogelen begon al voor ik naar Zweden vertrok.

  Wordt vervolgd…

   

   

  Joy without boundries
   

  There are so many things that occupy us these days. Circumstances that are alien to us, limitations that we have to learn to deal with. I have shared the letters here with the experiences of a lock down and everything that comes with it. The threatening virus. But sometimes it is just SO nice to experience or relive something completely different. Sweet memories. From now on I want to share the writings I made during the journeys in which I participated, without burying my head in the sand or in the clouds. Starting with a blissful birding trip to Sweden. Rugsack up? Here we go!

  It must have been around 1996 that I wrote the following report:

   

  My bird of prey trip to Sweden is blessed with the arrival of an injured Jackdaw. Or coming… I had to do something to get my hands on it. During an evening walk with Candy my Heidewachtel, we met the poor beggar in the park at the town hall. Broken wing, that was clear. Flying was not possible, he could hip though. Even very well. Although the little crow looked at me calmly and sat for a moment when I walked up to him, he didn't seem it such a good idea to let himself be caught. However, my, I hope, rescue has been successful. This, however, not before he met with a terribly unpleasant supreme ... let's say, heap of shit through which he dragged his lame wing. The wing which he pulled along next to his body like a swung down flag.

   

  I can handle a droppings very well, but not if it is produced by my own kind. There was even a toilet paper. Which, to me, confirmed that it hadn't been a dog that bothered to thoroughly wipe after the sanitary act.


  I did wipe the jackdaw clean with grass. A handkerchief wrapped around the bird and we returned home with a closed nose. Prepared a comfortable cage for the animal, washed it and let it drink, gave him food and left him in peace with its intention, tomorrow to "uncle doc".
   

  Anyway, the birdwatching started before I left for Sweden.
   

  To be continued…


  Lees meer >> | 447 keer bekeken

 • Expositie Manege Zonder Drempels

  26 oktober 2020


  Eén voor allen

  En allen voor één?

  ZO graag  hadden wij ieder weer uitgenodigd voor de jaarlijkse expositie ten bate van de Manege Zonder Drempels. Maar het valt te raden… het kan niet doorgaan.

  Geen reünie van allen die wij jaarlijks met zoveel plezier ontmoeten op de plek waar wonderen gebeuren. Geen Sinterklaas met zijn Pietenband, geen knapperig verse oliebollen, geen kraampjes met aardigheden, geen raden naar het aantal pepernoten.

  En geen expositie van werken die wij leden en aanvoerders van de clubs Nellestein & Nellestein voor dit prachtige doel gemaakt hebben om te koop aan te bieden. Alhoewel… er is één schilderij dat wij via deze weg aan kunnen bieden. Een werk dat een ieder kan kopen om het ook weer te delen. Dit om toch het goede doel te steunen dat het in deze tijd zoals zovele zwaar te verduren heeft gezien de omstandigheden.

  U kunt dit schilderij in de vorm van de (kerst)kaart aanschaffen

  Voor de 30ste expositie in het jaar 2020

  Alstublieft, de Tramwachter

  En we hopen dat ieder voor dit goede doel een bestelling kan en wil plaatsen om in deze vorm toch een idee van samen komen tot stand te brengen.

  Wij wensen ieder een goede gezondheid en een sterk uithoudingsvermogen,

  Hartelijke groeten en hopelijk tot volgend jaar!

  Nellestein & Nellestein


  One for all
  And all for one?

  We would have loved to invite everyone to the annual exhibition for the benefit of the Manege Zonder Drempels. But it is easy to guess… it cannot happen.
  No reunion of all those we meet with so much pleasure every year at the place where miracles happen. No Sinterklaas with his Pietenband, no crispy fresh oliebollen, no stalls with niceties, no guessing about the number of gingerbread cookies.
  And no exhibition of works that we members and coaches of the clubs Nellestein & Nellestein have made for this wonderful purpose to offer for sale. Although… there is one painting that we can offer via this route. A work that anyone can buy in order to share it again. This in order to support the charity that, like so many others, has to endure in this time, given the circumstances.
  You can buy this painting in plural in the form of the (Christmas) card.

  We offer for the 30th exhibition in the year 2020
  the Tram attendant  We hope that everyone can and will place an order for this charity in order to create an idea of ​​coming together in this form.
  We wish everyone good health and strong stamina,
  Best regards and hope to see you next year!

  Nellestein & Nellestein

   

  Lees meer >> | 400 keer bekeken

 • In de kauw / Jackdaws

  18 oktober 2020

  Al zitten we in een halve lockdown, ik post hier de negende brief die ik in de complete opsluiting schreef aan mijn kwastgasten. Moeilijk te voorspellen of het weer die volledige ophokplicht op zal gaan de komende maanden. Toen ik de negende brief schreef ging het de goede kant op. Bij nummer tien, wie niet weg is is gezien, konden we onze schuilplaatsen weer verlaten.

  Moge het zo zijn... och en wensen mag altijd toch?

   

  Vogelen

  Brieven van de Hoogzit.

   

  Lieve kompanen in de strijd tegen de grote onbekende. Brief 9… en ik ga een dappere voorspelling doen, als we tot 10 geteld hebben (100 is wel erg veel) en we ons wat minder voor elkaar hoeven te verstoppen, ieder kan zeggen: ik kom! We elkaar weer kunnen ontmoeten en zien.

  Al is de strijd nog niet gestreden. En wie de ware grote onbekende is waar wij ons tegen moeten wapenen, ook dat is nog de vraag.

  Ik begrijp dat mensen wantrouwig worden en de manier waarop alles aangepakt en geregeld wordt denkbeelden in het leven roept die soms even gevaarlijk zijn als een virus dat vele levens eist. Complot-denken geeft een gevoel van zekerheid in een onzekere tijd. Psychologisch is deze gedachten sprong dan ook verklaarbaar.

  Echter uit blinde angst achter elkaar aan rennen naar middelen die averechts werken, zoals chloor drinken of een (te vroeg uitgebracht en eerlijk? gefabriceerd) vaccin klakkeloos gebruiken is ook geen oplossing lijkt me.

  Zoals jullie weten is de Hoogzit niet alleen een thuishaven voor creatieve geesten, ook voor duiven. Een soort veredelde duiventil. Echter vooral in het voorjaar delen een grote groep Kauwtjes in de spijzen. Ik ben dol op deze grijze graafjes, het zijn sociale, onderling gezellige dieren. Ze babbelen wat af en kijken me met hun pientere grijze oogjes aan op een manier waarvan ik het gevoel heb dat ze me lezen. Maar ik weet dat ze, net als de duiven, graag rond het atelier zijn omdat hier voedsel verstrekt wordt. Een soort levensverzekering in tijden dat zij hun jongen groot brengen. En hoe leuk ze ook zijn, het blijven rovertjes.

  Het verbaast me daarom dat de stadsduiven, welke ook vanwege het voer hun thuis hier vinden, de kauwtjes, die eigenlijk een van hun natuurlijke vijanden zijn, tolereren en zelfs zonder angst samen met hen in het hok eten. Een prachtig gezicht. Een stukje hemel op aarde en ik wil de zwarte eierdiefjes zeker niet scharen onder karakters die we onder de mensheid vinden, daarin zijn dieren altijd tegengesteld en onschuldig, maar er is denk ik wel een vergelijking te trekken met dit gebeuren en onze situatie in deze dagen.

  In tijden van angst en beven zijn er altijd verduisterde geesten die profijt willen trekken van de zwakheid van anderen. Op welke manier ook. Waakzaam zijn en blijven om ons niet te laten verleiden “rovertjes” binnen te laten die onze toekomst willen sturen op een manier waar we ons niet bewust van zijn en geen keuze in hebben mag toch geen alternatief voor angst zijn me dunkt. Angst is zoals het spreekwoord terecht zegt een verkeerde raadgever die tegenover vrijheid en verantwoordelijkheid staat. Better a warrior than a worrier. (Beter een strijder dan een tobber).

  Wat ik er van kan zeggen in de situatie van het hok hier is dat de kleine kraaien die getolereerd worden de duivenstand gereduceerd houden en binnen de perken. Zij zelf van voedsel voorzien worden en hun kroost groot kunnen brengen. Ik zal de vergelijking niet verder door trekken, maar wat dat betreft zitten de kauwtjes er warmpjes bij.

   

   

  Liefs,

  Mandy

  Bird watching
  Letters from the Hoogzit.

  Dear companions in the fight against the great unknown. Letter 9… and I'm going to make a brave prediction, when we've counted to 10 (100 is a lot) we don't have to hide from each other as much, everyone can say: I'm coming! We can meet and see each other again.
  Although the battle is not over yet. And who is the true great unknown against whom we have to arm ourselves, that is also the question.
  I understand that people are becoming suspicious and the way everything is handled and arranged creates ideas that are sometimes as dangerous as a virus that takes many lives. Conspiracy thinking gives a sense of security in an uncertain time. Psychologically these thoughts leap can be explained.
  However, running after each other out of blind fear to drugs that are counterproductive, such as drinking chlorine or using a vaccine (released too early and honestly? Manufactured) is not a solution either, I think.


  As you know, the Hoogzit is not only a haven for creative minds, but also for pigeons. A kind of glorified dovecote. However, especially in the spring, a large group of Jackdaws share in the food. I love these little gray earls, they are social, friendly animals. They talk a lot and look at me with their bright gray eyes in a way that I feel they are reading me. But I know that, like the pigeons, they like to be around the studio because food is provided here. A kind of life insurance during times when they raise their young. And no matter how nice they are, they remain gimmicks.
  I am therefore surprised that the city pigeons, which also find their home here because of the food, tolerate the jackdaws, which are actually one of their natural enemies, and even eat together with them in the loft without fear. A beautiful sight. A piece of heaven on earth and I certainly do not want to classify the black egg thieves among characters that we find among humanity, in that animals are always opposite and innocent, but I think a comparison can be drawn with this happening and our situation in these days .
  In times of fear and trembling, there are always darkened minds who want to take advantage of the weakness of others. Whichever way. Being and remaining vigilant not to be tempted to let in “robbers” that want to direct our future in a way that we are not aware of and have no choice in should not be an alternative to fear, I think. Fear, as the saying goes, is a false counselor facing freedom and responsibility. Better a warrior than a worrier.
  What I can say about it in the situation of the loft here is that the small crows that are tolerated keep the pigeon stock reduced and within bounds. They themselves are provided with food and can raise their offspring. I will not continue the comparison, but in that respect the jackdaws are in a warm comfortable place.


  Love,
  Mandy

   

   

   

   

   

  Lees meer >> | 366 keer bekeken

 • Meer blogs >>